Моментален број на посетители:
599
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
Одлука за избор на кандидат
12 декември 2018
 

          ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТ   

Врз основа на член 52 од Законот на административни службеници, член 10 од Колективниот договор на Јавното сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ, во врска со интерниот оглас бр. 03/2018 од 21.11.2018 година, Директорот на претпријатието на ден 11.12.2018 година донесе:

 

 

О Д Л У К А

За избор на кандидат

 

 

 

1.    Согласно интерниот оглас за унапредување објавен на ден 21.11.2018 година на  веб страната на ЈСП СКОПЈЕ и веб страната на Агенцијата за администрација за работното место Раководител на Сектор за јавни набавки– се избира кандидатот:

 

 

Дарко Најдоски

 

 

2.    Составен дел на Одлуката се записниците бр. 02-1796/3 од 04.12.2018 и 02-1796/4 од 10.12.2018 година.

3.    Одлуката да се достави до кандидатите за унапредување и да се објави на веб страница на ЈСП Скопје.

 

 

Правна поука:

Против оваа Одлука незадоволниот кандидат има право во рок од 8 (осум) дена да поднесе жалба до  комисијата во Агенција за администрација.

 

 

                                                                                                                                   ЈСП СКОПЈЕ

                                                                                                                                     Директор

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                __________________

                                                                                                                              Кристијан Чушков

 

 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.