Моментален број на посетители:
508
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТ
10 јуни 2019
 

 ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТ

Врз основа на член 37-н од Законот за јавни претпријатија, Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерен оглас за унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за вработување и за унапредување како и начинот на бодирањето за давателите на јавни услуги на ЈСП СКОПЈЕ 02-194/4 од 14.02.2019,  и член 10 од Колективниот договор на Јавното Сообраќајно Претпријатие СКОПЈЕ, а во врска со интерниот оглас 01/2019 со бр. 02-577/1-1 од 31.05.2019 година, Директорот на ЈСП СКОПЈЕ на 10.06.2019 година донесе:

 

 

О Д Л У К А

За избор на кандидати

 

 

Согласно интерниот оглас за унапредување 01/2019 со бр. 02-577/1-1 објавен на ден 31.05.2019 година објавен на огласната табла во претпријатието и на веб страната на претпријатието  ( www.jsp.com.mk )  за унапредување на 100 даватели на јавна услуга во областа  на комуналните дејности и на други дејности заради кои се основани јавните претпријатија од група III, подгрупа IV во ЈСП СКОПЈЕ  за работното место:

-       КДР 03 05 Б02 116 Возач на автобус во јавен превоз во Оддел за јавен превоз, Одделение за сообраќај - Сектор автобаза Автокоманда (48 извршители) и

-       КДР 03 05 Б02 116 Возач на автобус во јавен превоз во Оддел за јавен превоз, Одделение за сообраќај - Сектор автобаза Ѓорче Петров (52 извршители) избрани се следните кандидати:

 

·         Возач на автобус во јавен превоз КДР0305Б02116 во Оддел за јавен превоз, Одделение за сообраќај – Сектор автобаза Автокоманда за 48 (читириесет и осум) извршители се избрани следните кандидати

 

 1. Ќенан Бакиовски
 2. Сабри Шерифи
 3. Вехбо Растодер
 4. Горанчо Блажевски
 5. Иљми Рамадановски
 6. Дејан Николовски
 7. Горан Урошовски
 8. Суад Шаќири
 9. Горан Маркоски
 10. Горанчо Димовски
 11. Екрем Ливарека
 12. Ферати Џемаиљ
 13. Амза Лимани
 14. Љубе Трпевски
 15. Џеваир Хасан
 16. Сулејман Кадрија
 17. Милован Лазаревски
 18. Авди Сулејмани
 19. Гоце Крстевски
 20. Бобан Николовски
 21. Горан Николовски
 22. Хисни Османовски
 23. Дејан Димовски
 24. Дејан Христовски
 25. Александар Велковски
 26. Александар Дончевски
 27. Неџми Јашаровски
 28. Марјан Пауновски
 29. Амит Фазлиовски
 30. Сафет Идризи
 31. Сенад Јукиќ
 32. Мерсад Бејтовиќ
 33. Џемаил Реџепи
 34. Џемаиљ Османи
 35. Владо Петрушевски
 36. Предраг Колев
 37. Дејан Сталетовиќ
 38. Екрем Ајвази
 39. Фаредин Бислими
 40. Ацо Младеновски
 41. Изет Лековиќ
 42. Гоце Крушкаровски
 43. Африм Садики
 44. Роберт Аврамов
 45. Драги Јаневски
 46. Мерџан Сулејмани
 47. Идриз Асани
 48. Златко Папалиски

 

 

 

·         Возач на автобус во јавен превоз КДР0305Б02116 во Оддел за јавен превоз, Одделение за сообраќај – Сектор автобаза Ѓорче Петров за 52 (педесет и два) извршители се избрани следните кандидати

 

 

 

1.        Горан Игњатов

2.       Никола Кузмановски

3.       Мунир Гавази

4.       Драган Гавриловски

5.       Звонко Милески

6.       Рони Ќерими

7.       Нехат Асановски

8.       Исуф Мурати

9.       Скендер Демири

10.    Енвер Рамадани

11.      Јусуф Бејтула

12.     Тоци Стојановски

13.     Ибраим Дулови

14.     Мирослав Ѓорѓиевски

15.     Касум Ќаиловски

16.     Фејзула Мекани

17.     Зоран Динов

18.     Гоце Трпевски

19.     Седула Љазумов

20.   Фуат Кадри

21.     Сабит Хусеини

22.    Жарко Бундовски

23.    Драган Илиќ

24.    Шрефедин Емини

25.    Сафет Ајдиновски

26.    Стефан Паневски

27.    Бобе Пирков

28.    Бајрам Грлиќ

29.    Милован Ацковиќ

30.   Гоце Димитриевски

31.     Виктор Вучевски

32.    Муарем Рамадани

33.    Риза Елези

34.    Наим Фазли

35.    Александар Николовски

36.    Елвир Хот

37.    Марјанчо Филипов

38.    Бијамин Идризи

39.    Тоше Шекеровски

40.   Тони Симоновиќ

41.     Ацко Лазаревски

42.    Горан Петрески

43.    Драге Василевски

44.    Бесмир Хаџиу

45.    Ерсан Алија

46.    Фадил Ѓуреци

47.    Фатмир Хазири

48.    Бајрам Сулејмани

49.    Страшко Пиштолов

50.   Љупчо Ѓурчиновски

51.     Бесим Алиов

 

За секој од кандидатите поединечно да се изготви решение за унапредување со почеток од 20.06.2019 година

 

Состевен дел на Одлуката е записникот бр. 02-577/5 од 07.06.2019 година

 

Одлуката да се објви на огласна табла и на веб страната на претпријатието  ( www.jsp.com.mk ) 

 

Правна поука: против оваа Одлука незадоволниот кандидат има право во рок од 8 (осум) дена да поднесе жалба до комисијата за работни односи во претпријатието

 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.