Моментален број на посетители:
163
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
Јавен оглас за продажба на отпадни материјали
20 декември 2023
 

 

 

  

Јавен оглас бр. 02/2023

за продажба на отпадни материјали со прибирање на понуди со јавно отварање

 

 1Предмет на продажба се следните отпадни материјали :

              1.1         Железо

                            - до 3мм дебелина (лим, каросерии)

                            - над 3мм дебелина (добоши, лиено железо, федер платно, блокови, менувачи, трапови)

               2.1         Метални буриња

               3.1         Месинг

               4.1         Алуминиум

               5.1         Бакар (бакарен ладилник за вода, бакарни кабли)      

 

2. Понудата не е деллива

 

Со Понудата задолжително мора да се достават следните документи со кои се докажува лична, професионална и техничка способност на понудувачот:

   - Извод од регистрација на дејност од Централен регистар;

     - Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

      - Доказ од судска евиденција, дека не е отворена стечајна постапка или ликвидација;

      - Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност, должност или професија;

      - Дозволи издадени од Министерство за животна средина и просторно планирање и тоа:

      - Дозвола за вршење на дејност складирање и третман на отпад

      - Дозвола за вршење на дејност собирање и транспорт на  комунален и други видови на неопасен отпад

 

 Понудувачот задолжително да располага:

 

- минимум 1 (еден) наменско товарно возило (самонатоварач или вградена дигалка).
Се докажува со прилог копија на сообраќајни дозволи (заверени на нотар)
 

 грајфер во сопственост на понудувачот или може да има изнајмување од друг субјект. Се докажува со прилог копија на сообраќајни дозволи (заверени на нотар) и прилог договор за изнајмување за предметниот огла.

Да поседува автопреса

Да поседува машина (шредер) за кабловски инсталации со гранулација

Да има минимум 20 вработени лица во фирмата понудувач

Понудувачот минимум 4 години да е регистрирана фирма за отпад


Документите за исполнување на условите за учество на јавниот оглас не смеат да бидат постари од 30 дена од денот на отварање на понудите, освен дозволите издадени од Министerство за животна средина и просторно планирање и треба да се достават во оригинален примерок или копија заверена од нотар.


Понудите кои во прилог нема да ги содржат сите барани документи со кои се докажува лична, професионална и техничка способност на понудувачот, ќе бидат отфрлени.

Заинтересираните правни лица писмените понуди, потпишани од одговорното лице на понудувачот, во затворен коверт без никакви ознаки со кои би се идентификувал понудувачот, можат да достават до 29.12.2023 год. до 10.00 часот, во архивата на претпријатието лично или препорачано по пошта, на адреса: Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Комисија за спроведување на јавен оглас, булевар „Александар Македонски“ бр.10 - Скопје, со назнака во левиот горен дел „Не отварај“ и наведување на бројот на јавниот оглас.

 

3. Продажбата ќе се врши со доставување на затворени писмени понуди, со јавно отварање на ден 29.12.2023 година во 11.00 часот.

 

4. Критериум за вреднување на понудите е цената со пресметан ДДВ. При вреднувањето на понудите предност ќе има понудувачот кој ќе понуди највисока цена.

 

5. Динамиката на преземање на отпадниот материјал ќе се одвива по претходна телефонска или најава по меил од продавачот, ЈСП - СКОПЈЕ.


Припремата на отпадниот материјал за - сечење, утовар, превоз и мерење на количината на отпадот паѓаат на товар на купувачот. (Се мери на кантарска вага габаритна на празен и полн камион во печатен запис).


Транспортот на отпадниот материјал ќе го врши купувачот, на свој трошок, со сопствено возило.


Плаќањето за отпаден материјал што треба да се подигне, ќе се врши авансно пред подигање на договорената количина.

 

 Договорната страна со која ќе се потпише договор за продажба на отпадот пред да се изврши првото подигнување потребно е да изврши авансно плаќање во износ од 800.000,00 денари.

 

Понудената цена за продажба на металите (железо до 3 мм и над 3 мм, лиено железо, федер платно, алуминиум - мек и тврд, олово, месинг, бакар - бакарен ладилник за вода и бакарни кабли) може да биде променлива согласно промената на пазарната цена на метали во Република Северна Македонија на денот на продажбата.

Понудената цена за останатите отпадни материјали е фиксна, односно непроменлива.


6. За избор на најповолниот понудувач, останатите понудувачи ќе бидат писмено известени, во рок од 7 дена од денот на извршениот избор. 

Со најповолниот понудувач ЈСП Скопје ќе склучи договор за продажба на отпаден материјал со времетраење од 12 месеци, со кој ќе се уредат правата и обврските на ЈСП Скопје и на Понудувачот. 

Сите заинтересирани понудувачи за подетални информации можат да се јават на телефон 070 - 359 - 517.

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                     

 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.