Моментален број на посетители:
131
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
ОДЛИКА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТ
03 август 2018
 

 

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТ-Врз основа на член 52 од Законот на административни службеници, член 10 од Колективниот договор на Јавното сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ, во врска со интерниот оглас бр. 02/2018 од 23.07.2018 година, Директорот на претпријатието на ден 03.08.2018 година донесе:

 

О Д Л У К А

За избор на кандидат

 

 

1.        Согласно интерниот оглас за унапредување објавен на ден 23.07.2018 година на  веб страната на ЈСП СКОПЈЕ и веб страната на Агенцијата за администрација за работното место Самостоен референт - сметководител, Одделение за сметководство, Сектор за финансиско работење  – се избира кандидатот:

 

Марина Аврамовска Филиповска

 

2.       Составен дел на Одлуката се записниците бр. 02-1194/3 и 02-1194/4 од 03.08.2018 година.

3.       Одлуката да се достави до кандидатите за унапредување и да се објави на веб страница на ЈСП Скопје.

 

 

Правна поука:

Против оваа Одлука незадоволниот кандидат има право во рок од 8 (осум) дена да поднесе жалба до  комисијата во Агенција за администрација.

 

 

                                                                                                                                               ЈСП СКОПЈЕ  

                                                                                                                                                   Директор

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                               __________________

                                                                                                                                       Кристијан Чушков

 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.