Моментален број на посетители:
93
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
Исправка на оглас
22 октомври 2020
 

  

Врз основа на член 20-г од Законот за вработени во јавниот сектор, член 37-и од Законот за јавните претпријатија, како и Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерен оглас за унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за вработување и за унапредување како и начинот на бодирањето за давателите на јавни услуги на ЈСП СКОПЈЕ  број  02-194/4 од 14.02.2019 година, Годишниот план за вработување на ЈСП СКОПЈЕ број 02-910/1 од 26.08.2019 година и Одлуката за утврдување на потреба од работник за засновање на работен однос на неопределено време бр. 02-856/1 од 16.10.2020 година, ЈСП СКОПЈЕ објавува:

ИСПРАВКА

на Јавен оглас бр. 1/2020

за вработување на даватели на јавна услуга во областа на комуналните дејности и на други дејности заради кои се основани јавните претпријатија од група III, подгрупа V во ЈСП СКОПЈЕ

 

               Во Јавниот оглас за вработување во Јавното сообраќајно претпријатие Скопје-Скопје број 1/2020 објавен на ден 17.10.2020 година (сабота) во дневните весници „Вечер“ и „Лајм“, се брише огласено работно место под реден број 3. 137.КДР0305Б01126 Оперативен инженер-дијагностичар во Одделение за ремонт и одржување-Сектор автобаза Ѓорче Петров (1) извршител.

               Во останатиот дел од Јавниот оглас 1/2020 останува непроменет.

 

 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.